top of page

tor. 16. mars

|

https://www.digitalearsmoter.no

Årsmøte i Ung i Fornybar - 2023

Ung i Fornybar avholder årsmøte som åpnes 16. mars kl. 09.00

Registreringen er lukket
Se andre arrangementer
Årsmøte i Ung i Fornybar - 2023
Årsmøte i Ung i Fornybar - 2023

Tid og sted

16. mars 2023, 09:00 – 24. mars 2023, 09:00

https://www.digitalearsmoter.no

Om arrangementet

Ung i Fornybar avholder årsmøte torsdag 16. mars kl. 09.00.

Styret har av effektivitetshensyn besluttet å gjennomføre årsmøtet digitalt via https://www.digitalearsmoter.no. Dette krever at medlemmer som ønsker å delta må registrere sitt telefonnummer for å kunne logge på løsningen. Ved å trykke på lenken aksepterer du å dele ditt telefonnummer med foreningen i tråd med personvernerklæringen (https://www.ungifornybar.no/personvern).

Påmelding til årsmøtet gjøres via følgende lenke: Påmelding til årsmøte

Eventuelle forslag som skal behandles på årsmøtet må sendes til foreningens styreleder Svanhild Vesterheim, Advokatfirmaet Wiersholm AS, e-post (svve@wiersholm.no) senest innen torsdag 2. mars. Vi sender deretter eventuell oppdatert innkalling innen to uker før møtet.

Styret vil gjennomføre årsmøtet, som omfatter faste årsmøtesaker angitt nedenfor.

Dagsorden og saksdokumenter

Det er følgende dagsorden for årsmøtet med forslag til vedtak:

1. Godkjenne styrets årsberetning. Forslag til vedtak: Styrets årsberetning godkjennes.

Årsberetning

2. Fastsette kontingent. Det er for tidligere år besluttet å ikke innkreve medlemskontingent. Forslag til vedtak: Ingen medlemskontingent videreføres for 2023.

3. Godkjenne regnskap med vedlagt beretning fra revisjonsansvarlig. Forslag til vedtak: Regnskap med vedlagt beretning godkjennes.

Årsregnskap

Revisjonsberetning

4. Velge revisjonsansvarlig. Forslag til vedtak: Som revisjonsansvarlig for 1 år velges John Amund Lund, Norsk Vind

5. Velge medlemmer til styret.

I forbindelse med valg av styremedlemmer besluttet styret å gå bredt ut til foreningens medlemmer, hvor man oppfordret unge, motiverte og engasjerte kandidater til å melde sin interesse for styreverv herunder ønske om å være med å videreutvikle en nettverksarena for unge i bransjen. Styret besluttet å oppnevne en valgkomité bestående av to av styrets nåværende styremedlemmer (Espen Erdal og Henrik F. Torgrimsby) til å gjennomgå søknader mottatt innen fristen 20. januar, og fremme en innstilling til styret. Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt av styret, og det er i tråd med foreningens vedtekter lagt vekt på at styresammensetningen skal reflektere variasjon i kompetanse, yrkesbakgrunn og alder, samt sikre kjønnsbalanse. Med hensyn til styreleder, har styret vektlagt behovet for å sikre kontinuitet og foreslår av den grunn at et av de eksisterende og gjenværende styremedlemmene velges til dette vervet.

Forslag til vedtak:

Som styremedlemmer for 2 år velges:

  • Erika Stadler, Elvia
  • Kristian Dahl Larsen, Samfunnsbedriftene Energi
  • Tone Svendsen Enda, ZERO
  • Fredrik Høsteng Rød, Haavind
  • Andreas Russwurm, Wiersholm

Som styreleder for 1 år velges:

·  Elise Horn, Hafslund

Styrets årsberetning, regnskap og beretning fra revisjonsansvarlig deles per epost og gjøres tilgjengelig når årsmøtet starter.

Foreningens vedtekter ligger tilgjengelig på foreningens hjemmeside: https://www.ungifornybar.no/om-oss

Med vennlig hilsen,

Svanhild Vesterheim

styreleder

Dele dette arrangementet

bottom of page